Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU "SŁODKIE WSPOMNIENIA" ZORGANIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ OLSZA OLBRYSZ Spółka Jawna

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie “Pracy konkursowej”, tj. stworzenie treści.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest firma OLSZA OLBRYSZ SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą przy ul. Kurantów 11 02-873 Warszawa NIP: 9510064245 zwana dalej „Organizator Konkursu”.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (adres URL: https://www.facebook.com/Cukiernia-Olsza-181421419445289)
 4. Konkurs trwa od 12.01.2021 do 17.01.2021 włącznie. Spośród zgłoszeń przesłanych w tym terminie zostaną wybrani Zwycięzcy.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które od momentu ogłoszenia Konkursu wypełnią zadanie konkursowe.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozdania nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 • 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami".
 2. Aby przystąpić do Konkursu należy:

- Zapoznać się z Regulaminem Konkursu,

- Zamieścić swoją Pracę konkursową w komentarzu pod postem konkursowym.

 1. Zadaniem postawionym przed Uczestnikami Konkursu (tj. pracą konkursową) jest opisane w dowolny, ciekawy i najbardziej oryginalny sposób swojego wspomnienia związanego z Dziadkiem i/ lub Babcią.
 2. W serwisie Facebook należy wstawić Pracę konkursową (treść, zdjęcie, film, itp. ) w formie komentarza pod postem konkursowym.
 3. Każdy z Uczestników Konkursu może umieścić jedną Pracę konkursową w danym serwisie.
 4. Umieszczając swój komentarz Uczestnik oświadcza i potwierdza, że treść/Praca zgłoszona do Konkursu jest jego własnością i została wymyślona i wykonana przez niego samego.

Konkurs trwa od 12.01.2021  do 17.01.2021 (00:00)  W tym czasie Uczestnik może wziąć udział w konkursie. Prace konkursowe zamieszczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 1. Nagrodzone zostaną 2 prace w pełni odpowiadające na postawione zadanie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 18.01.2021 r.
 3. Po ogłoszeniu wyników Zwycięzcy mają do 20.01.2021 roku obowiązek skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości na portalu Facebook. W przypadku braku kontaktu w wyznaczonym terminie nagroda przepada.
 • 4. NAGRODY
 1. W ramach Konkursu Moderatorzy wyłonią dwóch Zwycięzców.
 2. Nagroda główna w postaci tortu dla Babci lub Dziadka. Zwycięzca wybiera tort- dla Babci lub dla Dziadka.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje wymiana nagród na ekwiwalent pieniężny albo inne produkty Organizatora Konkursu. Nie można również modyfikować smaku, wyglądu czy wagi tortu.
 4. Nagroda do odebrania będzie w naszych cukierniach firmowych. Zwycięzca określa w którym lokalu odbierze nagrodę.
 5. Jeżeli Zwycięzca nie stawi się po odbiór nagrody w wybranym przez siebie terminie i lokalu, nagroda przepada.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub na uprawnienia Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć także przedłużenia terminu jego trwania.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Zgłoszenie treści do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl